PRIRUČNIK ZA VOZAČE

VREME UPRAVLJANJA / ODMORI I PAUZE

 

1. DNEVNO UPRAVLJANJE
Maximalno vreme upravljanja između 2 dnevna odmora: 9 časova/dan;
2 puta nedeljno se može produžiti na: 10časova/dan
2. NEDELJNO VREME UPRAVLJANJA
Maximum: 56 časova u toku jedne nedelje;
Dvonedeljno vreme upravljanja: Za bilo koje dve uzastopne nedelje maximum je 90 časova voznje.
3. NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno 4,5 sata je dozvoljeno upravljati vozilom bez prekida. Nakon toga je neophodno održati pauzu od
najmanje 45 minuta.
Pauzu je moguće podeliti – na jednu od najmanje 15 minuta i drugu koja ne sme biti manja od 30 minuta.
Prva pauza se uvek računa kao pauza od 15 minuta.
Posle pauze od 45 minuta (ili 15min + 30min) dozvoljena je vožnja od 4,5 sata.
4. DUPLA POSADA – NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno je moguće upravljati 4,5 sata bez prekida, zatim je neophodno održati pauzu od 45 minuta.
Pauza od 45 minuta se može održati na mestu suvozača i dok je vozilo u pokretu. Za to vreme suvozač mora
staviti preklopnik tahografa na stanje raspološivosti (kocka). Konstantno mora biti u tom stanju 45 minuta.
5. DUPLA POSADA
Prisustvo drugog vozača nije obavezno jedino tokom prvog časa upravljanje vozilom.
Moguća je i direktna zamena vozača bez zaustavljanja za pauzu. (vidi član 4.)
Dnevni ili nedeljni odmor oba vozača moraju otpočeti u isto vreme.
Dnevni odmor – dovoljno je 9 časova.
6. PREVOZ TRAJEKTOM / ŽELEZNICOM
U slučaju prevoza trajektom / železnicom, vozač maximalno dva puta može
prekinuti dnevni odmor pod sledećim uslovima. Vreme prekida dnevnog odmora ne sme biti duže od
jednog sata. Tokom ovako korišćenog dnevnog odmora, član posade mora imati pristup ležaju u kabini
trajekta ili kušet kolima.
Prilikom prevoza trajektom/železnicom mora se održati dnevni odmor od najmanje 11 časova.
Ako znate da nećete morati da prekidate dnevni odmor, a nalazite se na trajektu, niste u obavezi da stavite
preklopnik tahografa na trajekt.
7. REŽIM RADA OUT
U režim OUT možete postaviti tahograf jedino kada vršite aktivnost koja ne podleže obavezama upotrebe
tahografa (npr. radite van drumskog saobraćaja). OUT režim u celini podleže tipu aktivnosti ostali poslovi
(čekić), tako da se tokom pauze ili odmora ne može koristiti.
Ukoliko vozilom ne upravlja vozač (npr. serviser), kartica se vadi a tahograf se prebacuje na režim OUT.
Neophodno je odštampati ispis, i obeležiti vreme i uzrok OUT režima. Preporučeno je od servisera tražiti da
pečatira ispis, to je najbolji dokaz za pravdanje režima OUT.
Kod nekih tipova tahografa nije moguće uključiti OUT režim bez kartice.
8. NOĆNI RAD
Vreme noćnog rada nije isto definisano u svim zemljama. U Srbiji se noćnim radom smatra period od 00:00 – 04:00.
Ako vozač i na kratko ulazi u vreme noćnog rada, tog dana ne sme imati više od 10h rada (zbir vožnje i čekića
ne sme da prelazi 10h)

ODMORI

 

9. DNEVNI ODMOR
Redovni dnevni odmor je 11 neprekidnih časova. Može se podeliti na 3 + 9 časova (i to samo u ovoj podeli).
Između bilo koja 2 nedeljna odmora, moguće je 3 puta skratiti dnevni odmor na 9 sati.
Dnevni odmor se može koristiti u vozilu sa dostupnim ležajem u kabini.
Dnevni odmor se mora održati u toku 24-časovnog radnog vremena!
Dnevni odmor se mora započeti najkasnije 15h nakon početka radnog vremena (u slučaju kada se koristi
skraćeni dnevni odmor od 9h).
Kada se koristi pun dnevni odmor (11h), vozač mora otpočeti odmor najkasnije 13 sati nakon početka
radnog vreme tog dana.
10. NEDELJNI ODMORI
U bilo koje dve uzastopne nedelje vozač mora da održi dva puna nedeljna odmora (45h). Jedan od ova dva
odmora se može skratiti na 24h.
U slučaju korišćenja skraćenog nedeljnog odmora, član posade je dužan da nadoknadi vremensku razliku do
punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje, računajući od nedelje u kojoj je iskorišćen
skraćeni nedeljni odmor. Nadoknada se mora vezati za neki od dnevnih ili nedeljnih odmora.
Kompenzacija odmora se ne sme prekidati.
Nedeljni odmor se mora održati najkasnije posle 6*24 časova rada.
Nedeljni odmor koji se proteže u dve nedelje, može se računati u bilo kojoj, ali isključivo u
samo jednoj od te dve nedelje.
VAŽNO: 45-časovni redovni nedeljni odmor se ne sme koristiti u vozilu! Vozačka kartica se ne sme držati
u tahografu! Kao dokaz za pravdanje koristi se račun iz nekog hotela ili motela gde je vozač noćio.

OSTALE INFORMACIJE

 

11. ISPIS DIGITALNOG TAHOGRAFA
U slučaju bilo kakavog problema (npr. zna da je naparavio prekršaj), vozač treba da odštampa ispis na kome
će napisati opravdanje i potpisati se. Ako je na zahtev policijskog ili carinskog službenika morao da prekine
odmor, ima pravo da traži pečat nadležnog organa koji je dao nalog. Pečatiran ispis je neoboriv dokaz – nećete biti
kažnjeni.
Ispis mora biti odštampan istog dana kada se problem desio! U suprotnom neće biti validan.
12. ISPIS NA POLEĐENI TAHO LISTIĆA
U slučaju bilo kakvog problema vozač vozila sa analognim tahografom treba na poleđini taho listića da
ispišedo kakvog problema je došlo i zbog čega (npr. tahograf u kvaru; ili nigde nije bilo parkinga zato
nisam na vreme otpočeo dnevni odmor…) Pored ispisa obavezno mora da se potpiše. Ako ga za vreme
pauze ili odmora pomera službenik policije ili carine, vozač ima pravo da zahteva da lupe pečat na
taho listić kao dokaz.
13. DRŽANJE VOZAČKE KARTICE U VOZILU
Vozačka kartica nakon radnog vremena može ostati u tahografu jedino za pravdanje vremena odmora,
ukoliko je odmor korišćen u vozilu. Izuzetak je nedeljni odmor od 45 časova. (pogledaj član 9.)
14. POTVRDA AKTIVNOSTI
Na teritoriji Srbije nophodno je praviti potvrdu aktivnosti za periode kada vozač nije radio. Potvrda mora biti
trojezična. Zemlje EU ne priznaju potvrdu aktivnosti.
15. RUČNI UNOS NA DIGITALNOM TAHOGRAFU
Nakon svakog ubacivanja kartice vozača u digitalni tahograf, obavezno je odraditi ručni unos. Tahograf
ponudi vozaču da odabere koju je aktivnost imao do tog trenutka (krevet,čekić ili kocka). Ručni unos je
je jedini način na koji vozač pravda vreme za koje kartica nije bila ubačena u digitalni tahograf.

VREME UPRAVLJANJA / ODMORI I PAUZE

 

1. DNEVNO UPRAVLJANJE
Maximalno vreme upravljanja između 2 dnevna odmora: 9 časova/dan;
2 puta nedeljno se može produžiti na: 10časova/dan
2. NEDELJNO VREME UPRAVLJANJA
Maximum: 56 časova u toku jedne nedelje;
Dvonedeljno vreme upravljanja: Za bilo koje dve uzastopne nedelje maximum je 90 časova voznje.
3. NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno 4,5 sata je dozvoljeno upravljati vozilom bez prekida. Nakon toga je neophodno održati pauzu od
najmanje 45 minuta.
Pauzu je moguće podeliti – na jednu od najmanje 15 minuta i drugu koja ne sme biti manja od 30 minuta.
Prva pauza se uvek računa kao pauza od 15 minuta.
Posle pauze od 45 minuta (ili 15min + 30min) dozvoljena je vožnja od 4,5 sata.
4. DUPLA POSADA – NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno je moguće upravljati 4,5 sata bez prekida, zatim je neophodno održati pauzu od 45 minuta.
Pauza od 45 minuta se može održati na mestu suvozača i dok je vozilo u pokretu. Za to vreme suvozač mora
staviti preklopnik tahografa na stanje raspološivosti (kocka). Konstantno mora biti u tom stanju 45 minuta.
5. DUPLA POSADA
Prisustvo drugog vozača nije obavezno jedino tokom prvog časa upravljanje vozilom.
Moguća je i direktna zamena vozača bez zaustavljanja za pauzu. (vidi član 4.)
Dnevni ili nedeljni odmor oba vozača moraju otpočeti u isto vreme.
Dnevni odmor – dovoljno je 9 časova.
6. PREVOZ TRAJEKTOM / ŽELEZNICOM
U slučaju prevoza trajektom / železnicom, vozač maximalno dva puta može
prekinuti dnevni odmor pod sledećim uslovima. Vreme prekida dnevnog odmora ne sme biti duže od
jednog sata. Tokom ovako korišćenog dnevnog odmora, član posade mora imati pristup ležaju u kabini
trajekta ili kušet kolima.
Prilikom prevoza trajektom/železnicom mora se održati dnevni odmor od najmanje 11 časova.
Ako znate da nećete morati da prekidate dnevni odmor, a nalazite se na trajektu, niste u obavezi da stavite
preklopnik tahografa na trajekt.
7. REŽIM RADA OUT
U režim OUT možete postaviti tahograf jedino kada vršite aktivnost koja ne podleže obavezama upotrebe
tahografa (npr. radite van drumskog saobraćaja). OUT režim u celini podleže tipu aktivnosti ostali poslovi
(čekić), tako da se tokom pauze ili odmora ne može koristiti.
Ukoliko vozilom ne upravlja vozač (npr. serviser), kartica se vadi a tahograf se prebacuje na režim OUT.
Neophodno je odštampati ispis, i obeležiti vreme i uzrok OUT režima. Preporučeno je od servisera tražiti da
pečatira ispis, to je najbolji dokaz za pravdanje režima OUT.
Kod nekih tipova tahografa nije moguće uključiti OUT režim bez kartice.
8. NOĆNI RAD
Vreme noćnog rada nije isto definisano u svim zemljama. U Srbiji se noćnim radom smatra period od 00:00 – 04:00.
Ako vozač i na kratko ulazi u vreme noćnog rada, tog dana ne sme imati više od 10h rada (zbir vožnje i čekića
ne sme da prelazi 10h)

ODMORI

9. DNEVNI ODMOR
Redovni dnevni odmor je 11 neprekidnih časova. Može se podeliti na 3 + 9 časova (i to samo u ovoj podeli).
Između bilo koja 2 nedeljna odmora, moguće je 3 puta skratiti dnevni odmor na 9 sati.
Dnevni odmor se može koristiti u vozilu sa dostupnim ležajem u kabini.
Dnevni odmor se mora održati u toku 24-časovnog radnog vremena!
Dnevni odmor se mora započeti najkasnije 15h nakon početka radnog vremena (u slučaju kada se koristi
skraćeni dnevni odmor od 9h).
Kada se koristi pun dnevni odmor (11h), vozač mora otpočeti odmor najkasnije 13 sati nakon početka
radnog vreme tog dana.
10. NEDELJNI ODMORI
U bilo koje dve uzastopne nedelje vozač mora da održi dva puna nedeljna odmora (45h). Jedan od ova dva
odmora se može skratiti na 24h.
U slučaju korišćenja skraćenog nedeljnog odmora, član posade je dužan da nadoknadi vremensku razliku do
punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje, računajući od nedelje u kojoj je iskorišćen
skraćeni nedeljni odmor. Nadoknada se mora vezati za neki od dnevnih ili nedeljnih odmora.
Kompenzacija odmora se ne sme prekidati.
Nedeljni odmor se mora održati najkasnije posle 6*24 časova rada.
Nedeljni odmor koji se proteže u dve nedelje, može se računati u bilo kojoj, ali isključivo u
samo jednoj od te dve nedelje.
VAŽNO: 45-časovni redovni nedeljni odmor se ne sme koristiti u vozilu! Vozačka kartica se ne sme držati
u tahografu! Kao dokaz za pravdanje koristi se račun iz nekog hotela ili motela gde je vozač noćio.

OSTALE INFORMACIJE

11. ISPIS DIGITALNOG TAHOGRAFA
U slučaju bilo kakavog problema (npr. zna da je naparavio prekršaj), vozač treba da odštampa ispis na kome
će napisati opravdanje i potpisati se. Ako je na zahtev policijskog ili carinskog službenika morao da prekine
odmor, ima pravo da traži pečat nadležnog organa koji je dao nalog. Pečatiran ispis je neoboriv dokaz – nećete biti
kažnjeni.
Ispis mora biti odštampan istog dana kada se problem desio! U suprotnom neće biti validan.
12. ISPIS NA POLEĐENI TAHO LISTIĆA
U slučaju bilo kakvog problema vozač vozila sa analognim tahografom treba na poleđini taho listića da
ispišedo kakvog problema je došlo i zbog čega (npr. tahograf u kvaru; ili nigde nije bilo parkinga zato
nisam na vreme otpočeo dnevni odmor…) Pored ispisa obavezno mora da se potpiše. Ako ga za vreme
pauze ili odmora pomera službenik policije ili carine, vozač ima pravo da zahteva da lupe pečat na
taho listić kao dokaz.
13. DRŽANJE VOZAČKE KARTICE U VOZILU
Vozačka kartica nakon radnog vremena može ostati u tahografu jedino za pravdanje vremena odmora,
ukoliko je odmor korišćen u vozilu. Izuzetak je nedeljni odmor od 45 časova. (pogledaj član 9.)
14. POTVRDA AKTIVNOSTI
Na teritoriji Srbije nophodno je praviti potvrdu aktivnosti za periode kada vozač nije radio. Potvrda mora biti
trojezična. Zemlje EU ne priznaju potvrdu aktivnosti.
15. RUČNI UNOS NA DIGITALNOM TAHOGRAFU
Nakon svakog ubacivanja kartice vozača u digitalni tahograf, obavezno je odraditi ručni unos. Tahograf
ponudi vozaču da odabere koju je aktivnost imao do tog trenutka (krevet,čekić ili kocka). Ručni unos je
je jedini način na koji vozač pravda vreme za koje kartica nije bila ubačena u digitalni tahograf.

PPDF VREME UPRAVLJANJA / ODMORI I PAUZE

1. DNEVNO UPRAVLJANJE
Maximalno vreme upravljanja između 2 dnevna odmora: 9 časova/dan;
2 puta nedeljno se može produžiti na: 10časova/dan
2. NEDELJNO VREME UPRAVLJANJA
Maximum: 56 časova u toku jedne nedelje;
Dvonedeljno vreme upravljanja: Za bilo koje dve uzastopne nedelje maximum je 90 časova voznje.
3. NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno 4,5 sata je dozvoljeno upravljati vozilom bez prekida. Nakon toga je neophodno održati pauzu od
najmanje 45 minuta.
Pauzu je moguće podeliti – na jednu od najmanje 15 minuta i drugu koja ne sme biti manja od 30 minuta.
Prva pauza se uvek računa kao pauza od 15 minuta.
Posle pauze od 45 minuta (ili 15min + 30min) dozvoljena je vožnja od 4,5 sata.
4. DUPLA POSADA – NEPREKIDNO VREME UPRAVLJANJA / PAUZE
Maximalno je moguće upravljati 4,5 sata bez prekida, zatim je neophodno održati pauzu od 45 minuta.
Pauza od 45 minuta se može održati na mestu suvozača i dok je vozilo u pokretu. Za to vreme suvozač mora
staviti preklopnik tahografa na stanje raspološivosti (kocka). Konstantno mora biti u tom stanju 45 minuta.
5. DUPLA POSADA
Prisustvo drugog vozača nije obavezno jedino tokom prvog časa upravljanje vozilom.
Moguća je i direktna zamena vozača bez zaustavljanja za pauzu. (vidi član 4.)
Dnevni ili nedeljni odmor oba vozača moraju otpočeti u isto vreme.
Dnevni odmor – dovoljno je 9 časova.
6. PREVOZ TRAJEKTOM / ŽELEZNICOM
U slučaju prevoza trajektom / železnicom, vozač maximalno dva puta može
prekinuti dnevni odmor pod sledećim uslovima. Vreme prekida dnevnog odmora ne sme biti duže od
jednog sata. Tokom ovako korišćenog dnevnog odmora, član posade mora imati pristup ležaju u kabini
trajekta ili kušet kolima.
Prilikom prevoza trajektom/železnicom mora se održati dnevni odmor od najmanje 11 časova.
Ako znate da nećete morati da prekidate dnevni odmor, a nalazite se na trajektu, niste u obavezi da stavite
preklopnik tahografa na trajekt.
7. REŽIM RADA OUT
U režim OUT možete postaviti tahograf jedino kada vršite aktivnost koja ne podleže obavezama upotrebe
tahografa (npr. radite van drumskog saobraćaja). OUT režim u celini podleže tipu aktivnosti ostali poslovi
(čekić), tako da se tokom pauze ili odmora ne može koristiti.
Ukoliko vozilom ne upravlja vozač (npr. serviser), kartica se vadi a tahograf se prebacuje na režim OUT.
Neophodno je odštampati ispis, i obeležiti vreme i uzrok OUT režima. Preporučeno je od servisera tražiti da
pečatira ispis, to je najbolji dokaz za pravdanje režima OUT.
Kod nekih tipova tahografa nije moguće uključiti OUT režim bez kartice.
8. NOĆNI RAD
Vreme noćnog rada nije isto definisano u svim zemljama. U Srbiji se noćnim radom smatra period od 00:00 – 04:00.
Ako vozač i na kratko ulazi u vreme noćnog rada, tog dana ne sme imati više od 10h rada (zbir vožnje i čekića
ne sme da prelazi 10h)

ODMORI

9. DNEVNI ODMOR
Redovni dnevni odmor je 11 neprekidnih časova. Može se podeliti na 3 + 9 časova (i to samo u ovoj podeli).
Između bilo koja 2 nedeljna odmora, moguće je 3 puta skratiti dnevni odmor na 9 sati.
Dnevni odmor se može koristiti u vozilu sa dostupnim ležajem u kabini.
Dnevni odmor se mora održati u toku 24-časovnog radnog vremena!
Dnevni odmor se mora započeti najkasnije 15h nakon početka radnog vremena (u slučaju kada se koristi
skraćeni dnevni odmor od 9h).
Kada se koristi pun dnevni odmor (11h), vozač mora otpočeti odmor najkasnije 13 sati nakon početka
radnog vreme tog dana.
10. NEDELJNI ODMORI
U bilo koje dve uzastopne nedelje vozač mora da održi dva puna nedeljna odmora (45h). Jedan od ova dva
odmora se može skratiti na 24h.
U slučaju korišćenja skraćenog nedeljnog odmora, član posade je dužan da nadoknadi vremensku razliku do
punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje, računajući od nedelje u kojoj je iskorišćen
skraćeni nedeljni odmor. Nadoknada se mora vezati za neki od dnevnih ili nedeljnih odmora.
Kompenzacija odmora se ne sme prekidati.
Nedeljni odmor se mora održati najkasnije posle 6*24 časova rada.
Nedeljni odmor koji se proteže u dve nedelje, može se računati u bilo kojoj, ali isključivo u
samo jednoj od te dve nedelje.
VAŽNO: 45-časovni redovni nedeljni odmor se ne sme koristiti u vozilu! Vozačka kartica se ne sme držati
u tahografu! Kao dokaz za pravdanje koristi se račun iz nekog hotela ili motela gde je vozač noćio.

OSTALE INFORMACIJE

11. ISPIS DIGITALNOG TAHOGRAFA
U slučaju bilo kakavog problema (npr. zna da je naparavio prekršaj), vozač treba da odštampa ispis na kome
će napisati opravdanje i potpisati se. Ako je na zahtev policijskog ili carinskog službenika morao da prekine
odmor, ima pravo da traži pečat nadležnog organa koji je dao nalog. Pečatiran ispis je neoboriv dokaz – nećete biti
kažnjeni.
Ispis mora biti odštampan istog dana kada se problem desio! U suprotnom neće biti validan.
12. ISPIS NA POLEĐENI TAHO LISTIĆA
U slučaju bilo kakvog problema vozač vozila sa analognim tahografom treba na poleđini taho listića da
ispišedo kakvog problema je došlo i zbog čega (npr. tahograf u kvaru; ili nigde nije bilo parkinga zato
nisam na vreme otpočeo dnevni odmor…) Pored ispisa obavezno mora da se potpiše. Ako ga za vreme
pauze ili odmora pomera službenik policije ili carine, vozač ima pravo da zahteva da lupe pečat na
taho listić kao dokaz.
13. DRŽANJE VOZAČKE KARTICE U VOZILU
Vozačka kartica nakon radnog vremena može ostati u tahografu jedino za pravdanje vremena odmora,
ukoliko je odmor korišćen u vozilu. Izuzetak je nedeljni odmor od 45 časova. (pogledaj član 9.)
14. POTVRDA AKTIVNOSTI
Na teritoriji Srbije nophodno je praviti potvrdu aktivnosti za periode kada vozač nije radio. Potvrda mora biti
trojezična. Zemlje EU ne priznaju potvrdu aktivnosti.
15. RUČNI UNOS NA DIGITALNOM TAHOGRAFU
Nakon svakog ubacivanja kartice vozača u digitalni tahograf, obavezno je odraditi ručni unos. Tahograf
ponudi vozaču da odabere koju je aktivnost imao do tog trenutka (krevet,čekić ili kocka). Ručni unos je
je jedini način na koji vozač pravda vreme za koje kartica nije bila ubačena u digitalni tahograf.