Česta pitanja

Radno vreme
Ponedeljak – Petak: 08:00 – 16:00
Adresa
Kumodraška 182, Beograd
Telefon
+381 11 3098290

Pošaljite nam pitanje na tahograf@ltc.rs, a mi čemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Česta pitanja

Do kada je potrebno odraditi evidenciju radnog vremena članova posade vozila?

Evidencija radnog vremena članova posade vozila mora  biti odrađena najkasnije do 7-og u narednom mesecu, za kalendarski mesec koji prethodi tekućem mesecu. (npr. evidencija za mesec januar treba biti odrađena najkasnije do 7-og marta)

Da li vozač sme da koristi nedeljni odmor u vozilu?

Članovi posade smeju da koriste dnevni odmor i skraćeni nedeljni odmor (24h) u vozilu, ukoliko u njemu postoji ležaj za spavanje svakog člana posade i ako je vozilo u stanju mirovanja. Pun nedeljni odmor (45h) vozač nikako ne sme koristiti u vozilu! Kao dokaz mora imati račun za noćenje u nekom hotelu ili motelu. Kartica vozača za to vreme ne sme biti u vozilu!

Dnevni odmor u slučaju višečlane posade?

Vozači višečlane posade moraju da iskoristi dnevni odmor u trajanju od najmanje 9h u roku od 30h od završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora. Oba vozača moraju da započnu i završe dnevni odmor u isto vreme.

Do kada se najkasnije mora priključiti drugi vozač u slučaju višečlane posade?

Drugi vozač mora da se pridruži prvom najkasnije u roku od sat vremena nakon početka upravljanja vozilom. Ukoliko se pridruži kasnije, neće se smatrati višečlanom posadom.

Do kada vozač mora da izvrši kompenzaciju skraćenog nedeljnog odmora do punog?

Član posade vozila mora da dopuni skraćeni nedeljni odmor do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja  3. nedelje, računajući od nedelje u kojoj je korišćen skraćeni nedeljni odmor.

Da li vozilom sa digitalnim tahografom sme da se upravlja bez kartice?

Ne sme, osim u slučaju ako je vozač karticu oštetetio, izgubio ili mu je ukradena. Sa sobom mora imati potvrdu nadležnog organa da je kartica izgubljena ili oštećena. Sa ovakvim dokazom vozač može upravljati vozilom bez kartice najviše 15 dana.

Koje je maksimalno dnevno vreme vožnje u slučaju višečlane posade?

Maksimalno vreme vožnje kod višečlane posade je 20h, pod uslovom da oba vozača imaju pravo na vožnju od 10h u okviru tekuće nedelje.

Kada je neophodno započeti nedeljni odmor?

Vozač mora započeti nedeljni odmor najkasnije po završetku šestog 24-časovnog perioda rada. Član posade vozila koji obavlja međunarodni vanlinijski prevoz putnika može da odloži korišćenje nedeljnog odmora najkasnije do završetka 12 uzastopnih 24-časovnih perioda od završetka prethodnog punog nedeljnog odmora uz ispunjenje određenih uslova.

Koliko je najduže dnevno radno vreme?

Najduže dnevno radno vreme člana posade uključujući i prekovremeni rad ne sme da bude duže od 14h u periodu od 24h. Radno vreme obuhvata vreme upravljanja vozilom i ostale aktivnosti (čekić).

Koje vreme se smatra noćnim radom i koliko rad u tom slučaju sme da traje?

Vreme noćnog rada nije isto definisano za sve zemlje. U Srbiji se noćnim radom smatra period od 00:00 – 04:00. Ako vozač i na kratko ulazi u vreme noćnog rada, taj dan ne sme imati preko 10h rada (zbir vožnje i ostalih aktivnosti ne sme da prelazi 10h).

Koliko puta nedeljno vozač sme da produži dnevno vreme upravljanja vozilom na 10h?

Najviše dva puta između dva nedeljna odmora.

Kada se izdaje potvrda aktivnosti?

Ukoliko vozač koristi bolovanje, godišnji odmor,ili iz nekog razloga odsustvuje sa posla, upravlja vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, neophodno je da mu se izda potvrda aktivnosti. Ona se ne izdaje u slučaju kada se aktivnosti vozača evidentiraju pomoću tahografa ili ručnim unosom. Mora biti trojezična, u suprotnom neće biti validna. Potvrdu aktivnosti više ne priznaje većina evropskih zemalja. Bitno je imati je u Srbiji.

Koliko dugo se moraju čuvati tahografski listići i ispisi?

Prevoznik je dužan da čuva tahografske listiće i ispise po hronološkom redu i u čitljivom obliku za dve godine unazad.

Do kada je potrebno popraviti tahograf ukoliko se uoči da je neispravan?

Neispravan tahograf u vozilu koje se koristi mora se opraviti  u radionici za tahografe najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je uočena neispravnost. Za period tokom koga je nemoguće koristiti tahograf, vozač upisuje na poleđinu tahografskog listića ili ispisa podatke kojima se potvrđuje identitet vozača, potpisuje se i beleži sve aktivnosti koje tahograf ne evidentira.

Kako preuzeti podatke u slučaju neispravnosti digitalnog tahografa?

U slučaju neispravnosti tahografa, radionica ima obavezu da preuzme podatke.  U slučaju da ne može da ih preuzme, dužna je da zadrži tahograf uz izdavanje potvrde prevozniku o nemogućnosti preuzimanja podataka.

Koji je rok za obavezno preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa, odnodno kartice vozača?

Rok za obavezno preuzimanje podataka sa kartice vozača je 28 dana, odnosno 90 dana iz memorije digitalnog tahografa.

Da li evidencija o radnom vremenu mora da se vodi za vozača koji je upravljao vozilom manje od mesec dana godišnje?

Evidencija o radnom vremenu vozača mora da se vodi za svakog vozača, bez obzira da li je upravljao vozilom samo jedan dan u toku godine ili duže.